Nově můžete koupit i dárkové poukazy pro spokojený klín.

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností La Malina s.r.o.

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost La Malina, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 070 76 398, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294255 (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou:

doručovací adresa: La Malina, s.r.o., Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4

e-mail: katka@lamalina.cz

telefon: +420 725 376 441

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 GDPR.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky či Vaší účasti na testování produktů.
 2. Správce zpracovává především Vaše:
  1. identifikační údaje;
  2. kontaktní údaje;
  3. doručovací či platební údaje;
  4. údaje o provedených objednávkách či jiných realizovaných transakcích;
  5. údaje poskytnuté v rámci průzkumu za účelem testování produktů;
  6. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy či zákonných povinností

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Účelem zpracování osobních údajů Správcem je
 1. vyřízení Vaší objednávky či účast na testování produktů (viz blíže dokument Poučení o zpracování osobních údajů v rámci účasti na testování produktu) a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem;
 • při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt);
 • poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy;
 • bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu (resp. i účast na testování produktů) uzavřít či jí ze strany Správce plnit;
 1. plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (zejména daňové či účetní předpisy);
 2. zasílání obchodních sdělení (k propagaci produktů správce nebo marketingových či jiných událostí a eventů) a realizace dalších marketingových aktivit
 • poskytnutí osobních údajů (či udělení příslušného souhlasu se zpracováním osobních údajů) je čistě dobrovolné;
 • poskytnutí osobních údajů či souhlasu s jejich zpracováním pro marketingové účely nemá vliv na uzavření či plnění smlouvy se Správcem (resp. na účast na testování produktů)

 

 1. Právním základem zpracování osobních údajů je
 1. plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 2. plnění právních povinností, které se na Správce vztahují, podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 3. oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 4. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování personalizovaného přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů na míru konkrétnímu adresátovi) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
 5. (či obecně jakéhokoliv přímého marketingu šířeného elektronickými prostředky ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby)

 

IV.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu 

Pokud udělíte Správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení přímého marketingu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli odvolat (zasláním e-mailu na adresukatka@lamalina.cz anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením).

Souhlas je poskytován na dobu 3 let nebo do jeho odvolání.

Odmítnutí udělení tohoto souhlasu či jeho pozdější odvolání nemá žádný vliv na možnost uzavření smlouvy se Správcem ani žádným způsobem neovlivní obchodní či jiný vztah se Správcem. Neposkytnutím souhlasu či jeho odvoláním však přijdete o možnost, že Vás Správce osloví se zajímavými nabídkami produktů či souvisejících událostí.

I v případě neudělení tohoto souhlasu je Správce oprávněn Vám zasílat obecná obchodní sdělení (a to i na e-mailovou adresu či jinými prostředky elektronické komunikace) týkající se obdobného zboží, jako jste si objednali, či Vám bylo poskytnuto zdarma v souvislosti s Vaší účastí na testování produktů, pokud předem nevyjádříte nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním (tento nesouhlas, tzv. opt-out, lze též vyjádřit prostřednictvím odkazu v každém ze zaslaných marketingových e-mailů).

 

V.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje
 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (nejdéle po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu);
 2. po dobu stanovenou pro uchování daných osobních údajů platnými a účinnými právními předpisy;
 3. jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, pak po dobu trvání uděleného souhlasu (v případě zpracování osobních údajů pro účely marketingu však nejdéle 3 roky), resp. než je takový souhlas odvolán.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

VI.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. podílející se na zajištění provozu služeb (např. poskytovatel služby Mailer Lite, Mailchimp či další poskytovatelé zpracovatelského softwaru, služeb či aplikací),
 3. zajišťující marketingové služby.

 

Aktuální seznam konkrétních příjemců Vám poskytneme na vyžádání.

2. Správce může předávat osobní údaje do třetích zemí (do země mimo EU/EHP). Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou především poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb. Jakékoliv předání do třetích zemí probíhá na základě vhodných záruk ve smyslu čl. 46 GDPR.

 

VII.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití antivirových programů, složitých hesel apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Použití cookies

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě internetových stránek Správce. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na internetové stránky, a pomáhají tak Správci poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Podle doby uchování (trvanlivosti) lze cookies rozdělit na dva základní druhy

 1. Krátkodobé (session cookie) – zůstávají ve Vašem prohlížeči do zavření Vašeho prohlížeče, poté se vymažou;
 2. Dlouhodobé (persistent cookie) – zůstávají uloženy v prohlížeči dlouhou dobu (záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte

 

Na svých internetových stránkách Správce využívá následující cookies:

 • Technické (krátkodobé) – jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce stránek, tj. vložení produktů do košíku, proces nákupu a zobrazení verze stránky vyžadující javascript nebo bez něj;
 • YouTube (krátkodobé i dlouhodobé) – využívá je přehrávač videí YouTube. Jsou na Váš počítač umístěny ve chvíli, kdy přehrávač spustíte;
 • Google Analytics (dlouhodobé) – abychom Vám mohli stránky lépe přizpůsobit, využíváme pro měření anonymních dat o chování uživatelů nástroj Google Analytics;
 • AdWords (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů;
 • Sklik (dlouhodobé) – generované reklamním systémem. Pomocí těchto cookies můžeme vyhodnocovat efektivitu prodejních kanálů;
 • Facebook (krátkodobé i dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Facebook, který je vložen na těchto stránkách;
 • Twitter (dlouhodobé) – jsou používány widgetem sociální sítě Twitter, který je vložen na těchto stránkách;
 • MailChimp (krátkodobé i dlouhodobé) – generované aplikací Mailchimp. Tyto cookies nám umožňují vyhodnotit účinnost reklamního kanálu.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom Vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

JAK MŮŽETE NASTAVIT COOKIES?

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Pokud nám ale nepovolíte použití základních (funkčních) cookies, některé funkce internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče.

 

IX.

Vaše práva subjektů údajů

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo
 2. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR); 
 3. na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 4. opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR);
 5. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně (čl. 17 GDPR);
 6. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
 7. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
 8. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků (čl. 21 GDPR).
 9. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 10. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 11. Při realizaci Vašich práv se na Správce obracejte prostřednictvím kontaktních údajů v čl. I. odst. 2 těchto zásad. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Zaškrtnutím souhlasu u příslušného internetového formuláře vyjadřujete souhlas s daným zpracováním, jehož se souhlas týká (a jež nemůže probíhat na základě jiného právního důvodu).
 3. Správce si vyhrazuje možnost tyto zásady měnit a pravidelně aktualizovat. Novou verzi zásad zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto zásad na e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2021.

Kateřina Tygl, jednatelka